Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori10.5.2021

1. Rekisterinpitäjä
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Vapaudenkatu 58, 40100 Jyväskylä
Puhelin 0295 50 4000 (vaihde)
Sähköposti kirjaamo@valtori.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Mika Kokkonen
Puhelin 0295 50 4000 (vaihde)
Sähköposti mika.kokkonen@valtori.fi

3. Tietosuojavastaava

Aapo Immonen
Puhelin 0295 50 4000 (vaihde)
Sähköposti tietosuoja@valtori.fi

4. Käsittelijä

Mediamaisteri Oy
PL 82 (Uimalankatu 1)
33101 Tampere
010 281 8000
info@mediamaisteri.com

5. Rekisterin nimi

Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristön käyttäjärekisteri

6. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Verkkokurssien toteuttaminen sekä opiskelijoiden suoritusten seuranta, jotta Valtori täyttää toimittajienhallintaan liittyvät vaatimukset. Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. 

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, kuten nimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Lisäksi käyttäjä voi tallentaa järjestelmään täydentäviä henkilötietoja, kuten kotiosoitteen, puhelinnumeron, kiinnostuksen kohteet ja kuvan. 

Palvelussa käsitellään myös kurssin suorittamiseen liittyviä tietoja, kuten opiskelijoiden etenemistä kurssilla, tenttituloksia sekä opiskelijoiden palautetta. Opiskelijoiden toiminnasta kurssilla syntyy myös lokitietoa kurssille kirjautumisista sekä siellä tehdyistä toimenpiteistä. 

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti

  • rekisteröidyltä itseltään hänen rekisteröityessään palvelun käyttäjäksi, rekisteröidyn käyttäessä palveluja, tai muun asiallisen yhteyden syntyessä rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välille

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto

Käyttäjän nimi näkyy muille käyttäjille. Lisäksi käyttäjä voi asettaa muita henkilötietojaan näkyville muille järjestelmän käyttäjille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Tietojen poistamisen suunnitellut määräajat

Käyttäjätiedot poistetaan, kun tunnukset ovat olleet yhden vuoden käyttämättä. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla, salasanoilla sekä palomuurilla. Käyttäjärekisteriä pääsevät käsittelemään ainoastaan tehtävään nimetyt henkilöt. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Pyynnöt on osoitettava rekisterinpitäjälle kirjallisesti.